08gru 2015

Dzień dobry.

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 19.11.2015 pojawił się artykuł na temat upadłości konsumenckiej w gazecie „Nasze Miasto Warszawa” napisany przez pracownika Kancelarii Michała Zanieckiego.

 

Zapraszamy do lektury.

Osoby zainteresowane tematem artykułu zapraszamy prosimy o kontakt: 22 250 85 55.

 

pozdrawiamy

Kancelaria Pasak i Partnerzy

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA JAKO SPOSÓB NA WYJŚCIE Z DŁUGÓW

 

W pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia, zaciąganie kredytów w naszym kraju stało się łatwe jak nigdy wcześniej. Rosnące jak grzyby po deszczu „chwilówki”, łatwość zaciągania zobowiązań finansowych we frankach szwajcarskich – wszystko to spowodowało, że wiele osób zbyt pochopnie decydowało się na wsparcie finansowe, co kończyło się tragicznie. Co roku w naszym kraju notuje się tysiące przypadków finansowej niewydolności. Jednak pod koniec ubiegłego roku pojawiło się światełko nadziei, które całkowicie zmieniło układ sił między wierzycielem a dłużnikiem.

Ostatniego dnia grudnia 2014 zostały bowiem wprowadzone przepisy nowelizujące Prawo upadłościowe i naprawcze (p.u.n.), w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Warto wyjaśnić kilka najistotniejszych kwestii dotyczących tych zmian, gdyż wyższa świadomość prawna wśród społeczeństwa może pozwolić na uniknięcie finansowych tarapatów i konfliktów prawnych.

Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Posiada ona jedną zasadniczą funkcję:

  • umorzenie w całości lub części długów konsumenta w stosunku do wierzyciela

Co jednak powoduje, że nowe przepisy z końca 2014 roku uznawane są za tak rewolucyjne?

  1. Czemu nowelizacja działa na korzyść dłużnika?

Ponieważ jej celem jest nie tylko spłacenie długów, lecz także wydostanie konsumenta z błędnego koła finansowego zadłużenia.

  1. Ile to kosztuje?

Żeby móc zacząć starania o upadłość konsumencką należy mieć 30 zł. Jest to cena za opłacenie wniosku, który dłużnik musi złożyć w Sądzie Rejonowym. Pozostałe koszty mogą być skredytowane przez Skarb Państwa, co znaczy tyle, że będzie się je spłacać tak samo jak dalszą część należności dla pozostałych wierzycieli.

  1. Jaka jest rola sądu?

W przypadku znowelizowanej upadłości konsumenckiej, sąd może prawie wszystko. Może on umorzyć część długów konsumenta, lub ich całość jeśli uzna to za stosowne. Ma prawo ustalić plan spłaty zobowiązań dłużnika z korzyścią dla konsumenta. Po kilku latach uczciwego wywiązywanie się ze spłat, długi mogę zostać nawet całkowicie wyzerowane.

  1. Jakie korzyści niesie za sobą upadłość konsumencka?

Nowe przepisy wyposażyły dłużnika w narzędzie nacisku na wierzyciela. Do czasu nowelizacji, konsument był zdany na ich decyzje, – dziś może starać się przekonać dłużnika o dojście do porozumienia, – w przeciwnym razie, po złożeniu przez konsumenta wniosku o upadłość, wierzyciel może stracić część swoich należności.

  1. Czy będę miał dach nad głową?

Jeżeli w skład majątku dłużnika wchodzi mieszkanie lub dom z sprzedaży nieruchomości wydziela się dłużnikowi sumę pieniędzy odpowiadającą czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Aby móc podlegać pod upadłość konsumencką, konsument każdorazowo musi spełnić szereg warunków, które są indywidualnie rozpatrywane przez sąd. Sąd odmawia wniosków o upadłość konsumencką tylko i wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do konkluzji, że zadłużenie wzrosło lub powstało poprzez „rażące zaniedbanie” klienta. „Rażące zaniedbanie” jest sformułowaniem bardzo nieostrym, stąd prawdopodobieństwo odrzucenia przez sąd naszego wniosku nie należy do wysokich. Co oczywiste, koniecznie jest też ustalenie, że dłużnik zarówno przed zaciągnięciem zadłużenia oraz w trakcie trwania postępowania działał zgodnie z prawem. Następstwem upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie konsumenta. Do wszczęcia postępowania dojdzie wtedy kiedy dłużnik faktycznie nie ma żadnych możliwości aby dokonać spłaty swoich należności. W toczącym się postępowaniu dochodzi do sprzedaży majątku konsumenta. Za kasację majątku odpowiada powołany do tego syndyk, który dokonuje spisu majątku dłużnika, następnie spieniężą go a uzyskane pieniądze przekazuje wierzycielom.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony musi się składać z pewnych stałych elementów, do których należą:

a) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania

b) wykaz majątku z oszacowaną wartością jego składowych

c) wskazanie miejsc w których znajduje się majątek dłużnika

d) dane wierzycieli oraz podanie przysługujących im należności

e) wskazanie okoliczności które uzasadniają złożenie wniosku

d) pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą przesłanki mogące zablokować procedurę upadłości wskazane w artykule 491 ust. 2 i 3 p.u.n.

Przykładowy wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką, dłużnik będzie zobowiązany spłacić należności w czasie nie dłuższym niż 36 miesięcy.

Jak widać zmodernizowana ustawa jest bardzo prokonsumencka. Otwiera szerokie możliwości wyjścia na prostą tym, których sytuacja finansowa zdawała się być beznadziejna. W takiej sytuacji warto czerpać profity ze znowelizowanej upadłości konsumenckiej i radzić się uznanych specjalistów – takich jak Kancelaria Prawna Arkadiusz Pasak i Partnerzy Sp. K.

 

 

 

005870505

Napisz odpowiedź