FAQ pytania i odpowiedzi

Przepraszamy! Strona w budowie!

 

 

 

CO TO JEST  UPADŁOŚĆ?

 

Pytanie od klienta:

 

„Dostałem informację, iż mój dłużnik ogłosił upadłość. Co to oznacza?

Czy będzie można jeszcze odzyskać taki dług?”

 

Odpowiedź:

 

Jeżeli Sąd ogłasza upadłość dłużnika, w interesie wierzyciela jest aby jak najszybciej rozpocząć działania, dzięki którym będzie można odzyskać dług lub jego część. Po pierwsze należy zgłosić wierzytelność do sędziego komisarza.

Jeżeli wierzytelność zostanie uznana na liście, to uzyska Pan kolejne uprawnienia w postępowaniu upadłościowym: * z możliwością zawarcia układu – będzie miał Pan prawo głosu w głosowaniu nad przyjęciem układu. Wcześniej zostanie Pan powiadomiony o zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w tym celu i zostaną doręczone propozycje układowe. Będzie Pan mógł wówczas rozważyć, czy zawarcie układu jest dla Pana opłacalne, czy przedstawione propozycje układowe są realne do wypełnienia przez upadłego dłużnika.

* obejmującym likwidację majątku – będzie Pan mógł uczestniczyć w podziale funduszów masy upadłości. Po zatwierdzeniu planu podziału podlega on niezwłocznie wykonaniu, a syndyk wydaje należną kwotę lub przelewa ją na wskazany rachunek bankowy.

 

CO TO JEST  ZAKAZ SPRZEDAŻY?

 

Podpisałam z dłużnikiem umowę pożyczki. Umowa zawarta była 2 lata temu, od tego momentu nie odzyskałem żadnych pieniędzy.

W umowie jest zapis o zakazie sprzedaży długu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Odpowiedź:

 

Zapis w umowie o zakazie sprzedaży wierzytelności osobie trzeciej nie oznacza, że długu nie można przekazać do firmy windykacyjnej. Alternatywą dla sprzedaży wierzytelności jest windykacja długu. Firma windykacyjna po podpisaniu umowy przystąpi do windykacji, działając w Pani imieniu. W takich przypadkach prosimy o przesłanie do Nas danych dłużnika, informacji o dokumentach na podstawie których będziemy dochodzić wierzytelności. Nasz przedstawiciel bezpłatnie sprawdzi sytuację finansową dłużnika i na tej podstawie przedstawi warunki współpracy.

 

 

 

                 CO TO JEST  ZABEZPIECZENIE KOMORNICZE?

 

Jeżeli sąd wyda nakaz w postępowaniu nakazowym lub zapadnie wyrok istnieje możliwość dokonania czynności komorniczych, mających na celu zabezpieczenia roszczenia. Zabezpieczanie może być realizowane w różnych formach, poprzez: zajęcie kwot znajdujących się na rachunkach dłużnika, a także zajęcie ruchomości, obciążanie stanowiących własność dłużnika nieruchomości hipoteką przymusową, przysługujących dłużnikowi praw majątkowych itd. Majątek zabezpieczony w trakcie postępowania trafia do depozytu sądowego do momentu uprawomocnienia się nakazu lub wyroku.

 

 

              CO TO JEST CESJA WIERZYTELNOŚCI?

 

Jest umową cywilno-prawną i oznacza przeniesienie praw do wierzytelności z wierzyciela(zbywcy wierzytelności/cedenta) na osobę trzecią.

Przedmiotem przelewu może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwia się temu przepis ustawy, właściwość zobowiązania, bądź zastrzeżenie umowne.

Nie ma również przeszkód, aby dokonać cesji tylko części wierzytelności.

Z chwilą dokonania cesji wierzytelności na nabywcę(cesjonariusza) przechodzą wszystkie prawa wynikające ze stosunku pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem tj. zbywcą wierzytelności(cedentem).

Do praw jakie można nabyć wraz z cesją zalicza się m.in. roszczenia o odsetki, zabezpieczenia. Ponieważ sytuacja dłużnika nie może ulec pogorszeniu na skutek przelewu, przysługują mu wobec nabywcy wszelkie zarzuty, jakie miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

 

 

                       CO TO JEST GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI?

 

Jest to rejestr informacji gospodarczych połączony z możliwością sprzedaży wierzytelności.

Giełda Wierzytelności jest rejestrem jawnym, prowadzonym głównie przez firmy windykacyjne, które traktują to narzędzie jako jedno z narzędzi windykacyjnych.

Dłużnik zostaje powiadomiony o zamiarze wpisu na giełdę wierzytelności i jeżeli nie ureguluje swojego zobowiązania zgodnie z ustaleniami, informacje o jego długu zostają wpisane na internetową giełdę wierzytelności.

Umieszczenie danych na internetowej giełdzie wierzytelności skutkuje tym, iż przyszli kontrahenci/klienci szukając firmy dłużnika w Internecie, uzyskują informację, iż jest ona dłużnikiem, a tym samym nierzetelnym kontrahentem.

 

                      CO TO JEST KLAUZULA WYKONALNOŚCI?

 

Urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji. Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie uprawnionego organu, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu (zazwyczaj w trybie egzekucji sądowej. Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Ponieważ w polskim procesie cywilnym co do zasady tylko tytuł wykonawczy może być podstawą egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności stanowi swego rodzaju zezwolenie sądu niezbędne do prowadzenia egzekucji.

 

 

                                        CO TO JEST NAKAZ ZAPŁATY?

 

Orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów.

 

Istotą nakazu zapłaty jest:

  • W postępowaniu upominawczym – propozycja rozstrzygnięcia sporu w sposób zgodny w całości z żądaniem powoda, która w przypadku nieodrzucenia jej w terminie przez pozwanego – staje się wiążąca dla obu stron;
  • W przypadku postępowania nakazowego – skrócenie postępowania i wzmocnienie ochrony interesów powoda, gdy przedstawione przez niego dowody należą do określonych w ustawie kategorii dokumentów, bądź to mających walor silnego dowodu, bądź uzasadniających interes społeczny w udzielaniu powodowi szczególnej ochrony.

 

Orzeczenie przesyła się powodowi oraz pozwanemu, który w wyznaczonym terminie może wnieść środek zaskarżenia. Niezaskarżony nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku. Czynnikami, które mają zachęcić pozwanego dłużnika do wykonania nakazu są skrócenie postępowania i mniejsze koszty procesu (w nakazie orzeka się obowiązek zwrotu na rzecz powoda tylko ¼ opłaty sądowej od pozwu).

 

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość spółki?

Jak wziąć rozwód?

Jak odzyskać dług?

Czy mogę sprzedać wierzytelność?

Jak długo trwa windykacja?

Jakie dokumenty są potrzebne do windykacji?