Strona główna

22mar 2016

Szanowni Państwo!

 

Miło nam poinformować, iż w sprawie z wniosku z 13.stycznia 2016 r. wspólnik naszej kancelarii prawnej Marcin Kopacz został wyznaczony na nadzorcę sądowego w pierwszym postępowaniu restrukturyzacyjnym w Warszawie i jednym z pierwszych w Polsce.

 

Treść ogłoszenia:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych podał do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17. marca 2016 r. w sprawie pod sygn. akt X GR 2/16:
 1. Otworzono przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Can Car Group Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie, numer KRS: 0000399846, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
 2. Wyznaczono sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosław Zarębski oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Kopacza numer  licencji 827.
  

 

Przypomnijmy, iż mamy 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyśpieszone postępowe układowe
 • Postępowe układowe
 • Postępowe sanacyjne

Kancelaria pomaga w złożeniu wniosku o restrukturyzację, a także prowadzi postępowania

W razie pytań zapraszamy!

 

 

23gru 2015

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę przesyła Zarząd oraz Pracownicy Kancelarii Prawnej Pasak i Partnerzy Sp. z o.o. Sp.K.

08gru 2015

Dzień dobry.

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 19.11.2015 pojawił się artykuł na temat upadłości konsumenckiej w gazecie „Nasze Miasto Warszawa” napisany przez pracownika Kancelarii Michała Zanieckiego.

 

Zapraszamy do lektury.

Osoby zainteresowane tematem artykułu zapraszamy prosimy o kontakt: 22 250 85 55.

 

pozdrawiamy

Kancelaria Pasak i Partnerzy

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA JAKO SPOSÓB NA WYJŚCIE Z DŁUGÓW

 

W pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia, zaciąganie kredytów w naszym kraju stało się łatwe jak nigdy wcześniej. Rosnące jak grzyby po deszczu „chwilówki”, łatwość zaciągania zobowiązań finansowych we frankach szwajcarskich – wszystko to spowodowało, że wiele osób zbyt pochopnie decydowało się na wsparcie finansowe, co kończyło się tragicznie. Co roku w naszym kraju notuje się tysiące przypadków finansowej niewydolności. Jednak pod koniec ubiegłego roku pojawiło się światełko nadziei, które całkowicie zmieniło układ sił między wierzycielem a dłużnikiem.

Ostatniego dnia grudnia 2014 zostały bowiem wprowadzone przepisy nowelizujące Prawo upadłościowe i naprawcze (p.u.n.), w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Warto wyjaśnić kilka najistotniejszych kwestii dotyczących tych zmian, gdyż wyższa świadomość prawna wśród społeczeństwa może pozwolić na uniknięcie finansowych tarapatów i konfliktów prawnych.

Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Posiada ona jedną zasadniczą funkcję:

 • umorzenie w całości lub części długów konsumenta w stosunku do wierzyciela

Co jednak powoduje, że nowe przepisy z końca 2014 roku uznawane są za tak rewolucyjne?

 1. Czemu nowelizacja działa na korzyść dłużnika?

Ponieważ jej celem jest nie tylko spłacenie długów, lecz także wydostanie konsumenta z błędnego koła finansowego zadłużenia.

 1. Ile to kosztuje?

Żeby móc zacząć starania o upadłość konsumencką należy mieć 30 zł. Jest to cena za opłacenie wniosku, który dłużnik musi złożyć w Sądzie Rejonowym. Pozostałe koszty mogą być skredytowane przez Skarb Państwa, co znaczy tyle, że będzie się je spłacać tak samo jak dalszą część należności dla pozostałych wierzycieli.

 1. Jaka jest rola sądu?

W przypadku znowelizowanej upadłości konsumenckiej, sąd może prawie wszystko. Może on umorzyć część długów konsumenta, lub ich całość jeśli uzna to za stosowne. Ma prawo ustalić plan spłaty zobowiązań dłużnika z korzyścią dla konsumenta. Po kilku latach uczciwego wywiązywanie się ze spłat, długi mogę zostać nawet całkowicie wyzerowane.

 1. Jakie korzyści niesie za sobą upadłość konsumencka?

Nowe przepisy wyposażyły dłużnika w narzędzie nacisku na wierzyciela. Do czasu nowelizacji, konsument był zdany na ich decyzje, – dziś może starać się przekonać dłużnika o dojście do porozumienia, – w przeciwnym razie, po złożeniu przez konsumenta wniosku o upadłość, wierzyciel może stracić część swoich należności.

 1. Czy będę miał dach nad głową?

Jeżeli w skład majątku dłużnika wchodzi mieszkanie lub dom z sprzedaży nieruchomości wydziela się dłużnikowi sumę pieniędzy odpowiadającą czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Aby móc podlegać pod upadłość konsumencką, konsument każdorazowo musi spełnić szereg warunków, które są indywidualnie rozpatrywane przez sąd. Sąd odmawia wniosków o upadłość konsumencką tylko i wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do konkluzji, że zadłużenie wzrosło lub powstało poprzez „rażące zaniedbanie” klienta. „Rażące zaniedbanie” jest sformułowaniem bardzo nieostrym, stąd prawdopodobieństwo odrzucenia przez sąd naszego wniosku nie należy do wysokich. Co oczywiste, koniecznie jest też ustalenie, że dłużnik zarówno przed zaciągnięciem zadłużenia oraz w trakcie trwania postępowania działał zgodnie z prawem. Następstwem upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie konsumenta. Do wszczęcia postępowania dojdzie wtedy kiedy dłużnik faktycznie nie ma żadnych możliwości aby dokonać spłaty swoich należności. W toczącym się postępowaniu dochodzi do sprzedaży majątku konsumenta. Za kasację majątku odpowiada powołany do tego syndyk, który dokonuje spisu majątku dłużnika, następnie spieniężą go a uzyskane pieniądze przekazuje wierzycielom.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony musi się składać z pewnych stałych elementów, do których należą:

a) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania

b) wykaz majątku z oszacowaną wartością jego składowych

c) wskazanie miejsc w których znajduje się majątek dłużnika

d) dane wierzycieli oraz podanie przysługujących im należności

e) wskazanie okoliczności które uzasadniają złożenie wniosku

d) pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą przesłanki mogące zablokować procedurę upadłości wskazane w artykule 491 ust. 2 i 3 p.u.n.

Przykładowy wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką, dłużnik będzie zobowiązany spłacić należności w czasie nie dłuższym niż 36 miesięcy.

Jak widać zmodernizowana ustawa jest bardzo prokonsumencka. Otwiera szerokie możliwości wyjścia na prostą tym, których sytuacja finansowa zdawała się być beznadziejna. W takiej sytuacji warto czerpać profity ze znowelizowanej upadłości konsumenckiej i radzić się uznanych specjalistów – takich jak Kancelaria Prawna Arkadiusz Pasak i Partnerzy Sp. K.

 

 

 

005870505

26sty 2015

Zacznijmy od podstaw.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to nic innego jak oddłużanie osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.  Od dnia 31 marca 2009 roku, na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, taką możliwość otrzymały również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Do tej pory, ustawodawca zakreślił jednak dość wąskie grono konsumentów, którym przysługiwało prawo do ogłoszenia bankructwa.
Nie mniej jednak, z dniem 31 grudnia 2014r., wprowadzona zostanie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, zmieniająca przepisy odnośnie upadłości konsumenckiej.
Nowe przepisy znacznie złagodzą rygory ogłoszenia upadłości przez konsumentów, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości.


Czy każda osoba fizyczna (dłużnik) może ogłosić upadłość konsumencką?

Przepisy określają, iż prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką przysługuje:

1) osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli od dnia wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej upłynął rok;

2) osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej nieujawnionej w żadnym rejestrze, jeśli od dnia zakończenia działalności upłynął rok;

3) wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzącej samodzielnej działalności gospodarczej;

4) akcjonariuszowi w spółce akcyjnej nie prowadzącemu samodzielnej działalności gospodarczej;

5) komandytariuszowi i akcjonariuszowi w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, pod warunkiem, że nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki jako komplementariusze i nie prowadzą samodzielnej działalności gospodarczej;

6) byłemu wspólnikowi osobowej spółki handlowej (spółka jawna, spółka partnerska) po upływie 1 roku od daty utrata członkostwa w spółce.


Czy rodzaj długu ma wpływ na możliwość ogłoszenia upadłości przez konsumenta?

Przy zgłaszaniu upadłości przez osobę fizyczną, nie ma znaczenia źródło długu. W tego typu  postępowaniu upadłościowym brane są pod uwagę wszystkie długi konsumenta, bez względu na to czy dotyczyły one zaciągnietych kredytów czy też powstały w skutek prowadzenia działalności gospodarczej przez danego konsumenta.